Recut
INTEGRITETSPOLICY

Senast uppdaterad 28 juni 2023Detta integritetsmeddelande för Recut URL Shortener (gör affärer som Recut) ("Recut," "vi," "oss"" eller "vår"), beskriver hur och varför vi kan samla in, lagra, använda och/eller dela ("bearbeta") din information när du använder våra tjänster ("Tjänster"), som när du:
 • Besök vår hemsidahttp://stag.recut.in, eller någon av vår webbplats som länkar till detta sekretessmeddelande
 • Engagera oss på andra relaterade sätt, inklusive försäljning, marknadsföring eller evenemang
Frågor eller funderingar? Genom att läsa detta sekretessmeddelande hjälper dig att förstå dina integritetsrättigheter och val. Om du inte håller med våra policyer och praxis, använd inte våra tjänster. Om du fortfarande har några frågor eller funderingar, vänligen kontakta oss på support@recut.in.


SAMMANFATTNING AV NYCKELPUNKTER

Den här sammanfattningen innehåller nyckelpunkter från vårt sekretessmeddelande, men du kan ta reda på mer information om något av dessa ämnen genom att klicka på länken efter varje nyckelpunkt eller genom att använda vår innehållsförteckning nedan för att hitta avsnittet du letar efter.

Vilka personuppgifter behandlar vi? När du besöker, använder eller navigerar i våra tjänster kan vi behandla personlig information beroende på hur du interagerar med Recut och tjänsterna, de val du gör och de produkter och funktioner du använder. Lära sig mer om personlig information som du lämnar till oss.

Behandlar vi några känsliga personuppgifter? Vi behandlar inte känsliga personuppgifter.

Får vi någon information från tredje part? Vi får ingen information från tredje part.

Hur behandlar vi dina uppgifter? Vi behandlar din information för att tillhandahålla, förbättra och administrera våra tjänster, kommunicera med dig, för säkerhet och förebyggande av bedrägeri och för att följa lagar. Vi kan även behandla dina uppgifter för andra ändamål med ditt samtycke. Vi behandlar din information endast när vi har ett giltigt juridiskt skäl att göra det. Lära sig mer om hur vi behandlar din information.

I vilka situationer och med vilka parter delar vi personlig information? Vi kan dela information i specifika situationer och med specifika utomstående. Lära sig mer om när och med vem vi delar dina personuppgifter.

Vilka är dina rättigheter? Beroende på var du befinner dig geografiskt kan den tillämpliga integritetslagstiftningen innebära att du har vissa rättigheter angående din personliga information. Lära sig mer om dina integritetsrättigheter.

Hur utövar du dina rättigheter? Det enklaste sättet att utöva dina rättigheter är genom besöker https://recut.in/contact, eller genom att kontakta oss. Vi kommer att överväga och agera på varje begäran i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar.

Vill du veta mer om vad Recut gör med någon information vi samlar in? Läs integritetsmeddelandet i sin helhet.


INNEHÅLLSFÖRTECKNING1. VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?

Personlig information som du lämnar till oss

Kortfattat: Vi samlar in personlig information som du lämnar till oss.

Vi samlar in personlig information som du frivilligt lämnar till oss när du registrera dig på tjänsterna, uttrycka intresse av att få information om oss eller våra produkter och tjänster, när du deltar i aktiviteter på Tjänsterna eller på annat sätt när du kontaktar oss.

Personlig information som tillhandahålls av dig. Den personliga information som vi samlar in beror på sammanhanget för dina interaktioner med oss och tjänsterna, de val du gör och de produkter och funktioner du använder. Den personliga information vi samlar in kan innehålla följande:
 • namn
 • mejladresser
 • användarnamn
 • kontaktpreferenser
 • faktureringsadresser
 • kontakt- eller autentiseringsdata
Känslig information. Vi behandlar inte känslig information.

Betalningsdata. Vi kan samla in uppgifter som är nödvändiga för att behandla din betalning om du gör inköp, såsom ditt betalningsinstrumentnummer och säkerhetskoden som är kopplad till ditt betalningsinstrument. All betalningsdata lagras av Paypal. Du kan hitta länk(ar) till deras integritetsmeddelande här: https://www.paypal.com/in/legalhub/privacy-full.

Inloggningsdata för sociala medier. Vi kan ge dig möjligheten att registrera dig hos oss med hjälp av dina befintliga kontouppgifter för sociala medier, som ditt Facebook-, Twitter- eller andra sociala mediekonto. Om du väljer att registrera dig på detta sätt kommer vi att samla in informationen som beskrivs i avsnittet som heter "HUR HANTAR VI DINA SOCIALA INLOGGNINGAR?" Nedan.

All personlig information som du lämnar till oss måste vara sann, fullständig och korrekt, och du måste meddela oss om eventuella ändringar av sådan personlig information.

Information som samlas in automatiskt

Kortfattat: Viss information – såsom din Internet Protocol (IP)-adress och/eller webbläsarens och enhetens egenskaper – samlas in automatiskt när du besöker våra tjänster.

Vi samlar automatiskt in viss information när du besöker, använder eller navigerar i Tjänsterna. Denna information avslöjar inte din specifika identitet (som ditt namn eller kontaktinformation) men kan inkludera enhets- och användningsinformation, såsom din IP-adress, webbläsare och enhetsegenskaper, operativsystem, språkinställningar, hänvisningsadresser, enhetsnamn, land, plats , information om hur och när du använder våra tjänster och annan teknisk information. Denna information behövs i första hand för att upprätthålla säkerheten och driften av våra tjänster och för våra interna analys- och rapporteringsändamål.

Informationen vi samlar in inkluderar:
 • Logg- och användningsdata. Logg- och användningsdata är servicerelaterad, diagnostisk, användnings- och prestandainformation som våra servrar automatiskt samlar in när du kommer åt eller använder våra tjänster och som vi registrerar i loggfiler. Beroende på hur du interagerar med oss kan denna loggdata inkludera din IP-adress, enhetsinformation, webbläsartyp och inställningar och information om din aktivitet i tjänsterna (som t.ex. datum/tidsstämplar som är kopplade till din användning, sidor och visade filer, sökningar och andra åtgärder du vidtar, till exempel vilka funktioner du använder), information om enhetshändelser (som systemaktivitet, felrapporter (kallas ibland) "krockdumpar"), och hårdvaruinställningar).
2. HUR BEHANDLAR VI DIN INFORMATION?

Kortfattat: Vi behandlar din information för att tillhandahålla, förbättra och administrera våra tjänster, kommunicera med dig, för säkerhet och förebyggande av bedrägeri och för att följa lagar. Vi kan även behandla dina uppgifter för andra ändamål med ditt samtycke.

Vi behandlar dina personuppgifter av en mängd olika anledningar, beroende på hur du interagerar med våra tjänster, inklusive:
 • För att underlätta kontoskapande och autentisering och på annat sätt hantera användarkonton. Vi kan komma att behandla din information så att du kan skapa och logga in på ditt konto, samt hålla ditt konto i fungerande skick.

 • För att rädda eller skydda en individs vitala intresse. Vi kan behandla din information när det är nödvändigt för att rädda eller skydda en individs vitala intresse, till exempel för att förhindra skada.

3. VILKA RÄTTSLIGA BASER LITAR VI PÅ FÖR ATT BEHANDLA DIN INFORMATION?

Kortfattat: Vi behandlar endast dina personuppgifter när vi anser att det är nödvändigt och vi har ett giltigt juridiskt skäl (dvs, rättslig grund) att göra det enligt tillämplig lag, som med ditt samtycke, för att följa lagar, för att förse dig med tjänster för att ingå eller uppfylla våra avtalsförpliktelser, för att skydda dina rättigheter eller till uppfylla våra legitima affärsintressen.

Om du befinner dig i EU eller Storbritannien gäller detta avsnitt för dig.

Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och Storbritanniens GDPR kräver att vi förklarar de giltiga rättsliga grunderna vi förlitar oss på för att behandla dina personuppgifter. Som sådan kan vi förlita oss på följande rättsliga grunder för att behandla dina personuppgifter:
 • Samtycke. Vi kan komma att behandla din information om du har gett oss tillstånd (dvs, samtycke) att använda din personliga information för ett specifikt ändamål. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Lära sig mer om dra tillbaka ditt samtycke.
 • Lagliga skyldigheter. Vi kan komma att behandla din information där vi anser att det är nödvändigt för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, såsom att samarbeta med ett brottsbekämpande organ eller tillsynsmyndighet, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter, eller avslöja din information som bevis i rättstvister där vi är inblandade.
 • Vitala intressen. Vi kan komma att behandla din information där vi anser att det är nödvändigt för att skydda dina vitala intressen eller en tredje parts vitala intressen, såsom situationer som involverar potentiella hot mot någon persons säkerhet.

Om du befinner dig i Kanada gäller detta avsnitt för dig.

Vi kan komma att behandla din information om du har gett oss specifikt tillstånd (dvs, uttryckligt samtycke) att använda din personliga information för ett specifikt ändamål, eller i situationer där ditt tillstånd kan härledas (dvs., underförstått medgivande). Du kan dra tillbaka ditt samtycke närsomhelst.

I vissa undantagsfall kan vi enligt gällande lag ha rätt att behandla din information utan ditt samtycke, inklusive till exempel:
 • Om insamlingen uppenbart ligger i en individs intresse och samtycke inte kan erhållas i tid
 • För utredningar och upptäckt och förebyggande av bedrägerier
 • För affärstransaktioner förutsatt att vissa villkor är uppfyllda
 • Om det finns i ett vittnesuttalande och insamlingen är nödvändig för att bedöma, behandla eller reglera ett försäkringskrav
 • För att identifiera skadade, sjuka eller avlidna personer och kommunicera med anhöriga
 • Om vi har rimliga skäl att tro att en individ har blivit, är eller kan bli utsatt för ekonomiskt övergrepp
 • Om det är rimligt att förvänta sig att insamling och användning med samtycke skulle äventyra tillgängligheten eller riktigheten av informationen och insamlingen är rimlig för ändamål som är relaterade till att utreda ett avtalsbrott eller en överträdelse av lagarna i Kanada eller en provins
 • Om avslöjande krävs för att följa en stämning, order, domstolsbeslut eller domstolens regler om framställning av handlingar
 • Om den har producerats av en individ i samband med sin anställning, verksamhet eller yrke och insamlingen är förenlig med de syften för vilka informationen producerades
 • Om samlingen enbart är för journalistiska, konstnärliga eller litterära ändamål
 • Om informationen är allmänt tillgänglig och anges i föreskrifterna

4. NÄR OCH MED VEM DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Kortfattat: Vi kan dela information i specifika situationer som beskrivs i detta avsnitt och/eller med följande utomstående.

Vi kan behöva dela din personliga information i följande situationer:
 • Företagsöverlåtelser. Vi kan komma att dela eller överföra din information i samband med, eller under förhandlingar om, eventuell fusion, försäljning av företagets tillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller delar av vår verksamhet till ett annat företag.

5. VAD ÄR VÅR STÅNDPUNKT PÅ TREDJEPARTS WEBBPLATSER?

Kortfattat: Vi är inte ansvariga för säkerheten för någon information som du delar med tredje part som vi kan länka till eller som annonserar på våra tjänster, men inte är anslutna till våra tjänster.

Tjänsterna kan länka till tredje parts webbplatser, onlinetjänster eller mobilapplikationer och/eller innehålla annonser från tredje parter som inte är anslutna till oss och som kan länka till andra webbplatser, tjänster eller applikationer. Följaktligen lämnar vi inga garantier angående sådana tredje parter, och vi kommer inte att hållas ansvariga för förlust eller skada som orsakas av användningen av sådana tredjepartswebbplatser, tjänster eller applikationer. Inkluderandet av en länk till en tredjepartswebbplats, tjänst eller applikation innebär inte ett stöd från oss. Vi kan inte garantera säkerheten och integriteten för data du tillhandahåller till tredje part. All data som samlas in av tredje part omfattas inte av detta sekretessmeddelande. Vi är inte ansvariga för innehållet eller sekretess- och säkerhetspraxis och policyer från tredje part, inklusive andra webbplatser, tjänster eller applikationer som kan vara länkade till eller från Tjänsterna. Du bör granska policyerna för sådana tredje parter och kontakta dem direkt för att svara på dina frågor.

6. HUR HANTAR VI DINA SOCIALA INLOGGNINGAR?

Kortfattat: Om du väljer att registrera eller logga in på våra tjänster med ett socialt mediekonto kan vi ha tillgång till viss information om dig.

Våra tjänster erbjuder dig möjligheten att registrera och logga in med hjälp av dina tredjepartskontouppgifter för sociala medier (som dina Facebook- eller Twitter-inloggningar). Där du väljer att göra detta kommer vi att få viss profilinformation om dig från din leverantör av sociala medier. Profilinformationen vi får kan variera beroende på vilken leverantör av sociala medier som berörs, men kommer ofta att innehålla ditt namn, e-postadress, vänlista och profilbild, samt annan information du väljer att offentliggöra på en sådan social medieplattform.

Vi kommer att använda informationen vi får endast för de syften som beskrivs i detta integritetsmeddelande eller som på annat sätt görs tydliga för dig på relevanta tjänster. Observera att vi inte kontrollerar, och är inte ansvariga för, annan användning av din personliga information av din tredjepartsleverantör av sociala medier. Vi rekommenderar att du granskar deras sekretessmeddelande för att förstå hur de samlar in, använder och delar din personliga information och hur du kan ställa in dina sekretessinställningar på deras webbplatser och appar.

7. HUR LÄNGE BEVARAR VI DIN INFORMATION?

Kortfattat: Vi behåller din information så länge det är nödvändigt för att uppfylla syftena som beskrivs i detta sekretessmeddelande om inte annat krävs enligt lag.

Vi kommer endast att behålla din personliga information så länge som det är nödvändigt för de syften som anges i detta sekretessmeddelande, såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag (såsom skatt, redovisning eller andra juridiska krav). Inget syfte med detta meddelande kommer att kräva att vi behåller din personliga information längre än den tidsperiod som användare har ett konto hos oss.

När vi inte har något pågående legitimt affärsbehov att behandla dina personuppgifter kommer vi antingen att radera eller anonymisera sådan information, eller, om detta inte är möjligt (till exempel på grund av att din personliga information har lagrats i säkerhetskopior), kommer vi att lagra din personliga information på ett säkert sätt och isolera den från all vidare behandling tills radering är möjlig.

8. VILKA ÄR DINA INTEGRITETSRÄTTIGHETER?

Kortfattat: I vissa regioner, som t.ex Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), Storbritannien (Storbritannien) och Kanada, har du rättigheter som ger dig större tillgång till och kontroll över din personliga information. Du kan granska, ändra eller avsluta ditt konto när som helst.

I vissa regioner (som EES, Storbritannien och Kanada), har du vissa rättigheter enligt tillämpliga dataskyddslagar. Dessa kan innefatta rätten (i) att begära åtkomst och få en kopia av din personliga information, (ii) att begära rättelse eller radering; (iii) för att begränsa behandlingen av din personliga information; och (iv) om tillämpligt, till dataportabilitet. Under vissa omständigheter kan du också ha rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Du kan göra en sådan begäran genom att kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna i avsnittet "HUR KAN DU KONTAKTA OSS OM DETTA MEDDELANDE?" Nedan.

Vi kommer att överväga och agera på varje begäran i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar.
 
Om du befinner dig i EES eller Storbritannien och du anser att vi olagligt behandlar dina personuppgifter har du också rätt att klaga till din Medlemsstatens dataskyddsmyndighet eller brittiska dataskyddsmyndigheten.

Om du befinner dig i Schweiz kan du kontakta Federal Data Protection and Information Commissioner.

Återkalla ditt samtycke: Om vi förlitar oss på ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter, som kan vara uttryckligt och/eller underförstått samtycke beroende på tillämplig lag, du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna i avsnittet "HUR KAN DU KONTAKTA OSS OM DETTA MEDDELANDE?" Nedan eller uppdatera dina inställningar.

Observera dock att detta inte kommer att påverka lagenligheten av behandlingen innan den dras tillbaka eller, när tillämplig lag tillåter, kommer det att påverka behandlingen av dina personuppgifter som utförs med stöd av andra lagliga behandlingsgrunder än samtycke.

Välja bort marknadsföring och marknadsföringskommunikation: Du kan när som helst avregistrera dig från vår marknadsförings- och reklamkommunikation genom att klicka på avregistreringslänken i e-postmeddelandena som vi skickar, eller genom att kontakta oss med hjälp av uppgifterna i avsnittet "HUR KAN DU KONTAKTA OSS OM DETTA MEDDELANDE?" Nedan. Du kommer då att tas bort från marknadsföringslistorna. Vi kan dock fortfarande kommunicera med dig – till exempel för att skicka tjänsterelaterade meddelanden till dig som är nödvändiga för administration och användning av ditt konto, för att svara på serviceförfrågningar eller för andra icke-marknadsföringsändamål.

Kontoinformation

Om du när som helst vill granska eller ändra informationen i ditt konto eller avsluta ditt konto kan du:
 • Logga in på dina kontoinställningar och uppdatera ditt användarkonto.
 • Kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna.
På din begäran om att avsluta ditt konto kommer vi att inaktivera eller ta bort ditt konto och information från våra aktiva databaser. Vi kan dock behålla viss information i våra filer för att förhindra bedrägeri, felsöka problem, hjälpa till med utredningar, upprätthålla våra juridiska villkor och/eller följa tillämpliga lagkrav.

Om du har frågor eller kommentarer om dina integritetsrättigheter kan du maila oss på support@recut.in.

9. KONTROLLER FÖR FÅR INTE SPÅRA FUNKTIONER

De flesta webbläsare och vissa mobila operativsystem och mobilapplikationer inkluderar en Do-Not-Track ("DNT") funktion eller inställning du kan aktivera för att signalera att du inte vill ha data om dina surfaktiviteter online övervakade och samlade in. I detta skede ingen enhetlig teknikstandard för känna igen och implementering av DNT-signaler har varit slutförd. Som sådan svarar vi för närvarande inte på DNT-webbläsarsignaler eller någon annan mekanism som automatiskt kommunicerar ditt val att inte spåras online. Om en standard för onlinespårning antas som vi måste följa i framtiden kommer vi att informera dig om denna praxis i en reviderad version av detta sekretessmeddelande.

10. HAR INNEHÅLLARE I KALIFORNIEN SÄRSKILDA SEKRETESSRÄTTIGHETER?

Kortfattat: Ja, om du är bosatt i Kalifornien beviljas du specifika rättigheter avseende åtkomst till din personliga information.

California Civil Code Section 1798.83, även känd som "Shine the Light" lag, tillåter våra användare som är bosatta i Kalifornien att begära och erhålla från oss, en gång om året och kostnadsfritt, information om kategorier av personlig information (om någon) som vi lämnat ut till tredje part för direktmarknadsföringsändamål samt namn och adresser till alla tredje part som vi delade personlig information med under det närmast föregående kalenderåret. Om du är bosatt i Kalifornien och vill göra en sådan begäran, vänligen skicka din begäran skriftligen till oss med hjälp av kontaktinformationen nedan.

Om du är under 18 år, bor i Kalifornien och har ett registrerat konto hos Tjänsterna har du rätt att begära borttagning av oönskad data som du publicerar offentligt på Tjänsterna. För att begära borttagning av sådan data, vänligen kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen nedan och inkludera e-postadressen som är kopplad till ditt konto och ett uttalande om att du bor i Kalifornien. Vi kommer att se till att uppgifterna inte visas offentligt på tjänsterna, men tänk på att uppgifterna kanske inte tas bort helt eller helt från alla våra system (t.ex., säkerhetskopior etc.).

CCPA-sekretessmeddelande

California Code of Regulations definierar en "bosatt" som:

(1) varje individ som befinner sig i delstaten Kalifornien för annat än ett tillfälligt eller övergående ändamål och
(2) varje individ som har hemvist i delstaten Kalifornien som befinner sig utanför delstaten Kalifornien för ett tillfälligt eller övergående ändamål

Alla andra individer definieras som "icke bosatta."

Om denna definition av "bosatt" gäller dig måste vi följa vissa rättigheter och skyldigheter gällande dina personuppgifter.

Vilka kategorier av personlig information samlar vi in?

Vi har samlat in följande kategorier av personlig information under de senaste tolv (12) månaderna:

KategoriExempelSamlade in
A. Identifierare
Kontaktuppgifter, såsom riktiga namn, alias, postadress, telefon- eller mobilkontaktnummer, unik personlig identifierare, onlineidentifierare, Internetprotokolladress, e-postadress och kontonamn

NEJ

B. Personlig informationskategorier listade i California Customer Records-stadgan
Namn, kontaktuppgifter, utbildning, anställning, anställningshistorik och ekonomisk information

NEJ

C. Skyddade klassificeringsegenskaper enligt Kalifornien eller federal lag
Kön och födelsedatum

NEJ

D. Kommersiell information
Transaktionsinformation, köphistorik, finansiella detaljer och betalningsinformation

NEJ

E. Biometrisk information
Fingeravtryck och röstavtryck

NEJ

F. Internet eller annan liknande nätverksaktivitet
Webbhistorik, sökhistorik, online beteende, intressedata och interaktioner med våra och andra webbplatser, applikationer, system och annonser

NEJ

G. Geolokaliseringsdata
Enhetens plats

NEJ

H. Ljud, elektronisk, visuell, termisk, lukt- eller liknande information
Bilder och ljud-, video- eller samtalsinspelningar skapade i samband med vår affärsverksamhet

NEJ

I. Yrkes- eller anställningsrelaterad information
Företagskontaktuppgifter för att ge dig våra tjänster på företagsnivå eller jobbtitel, arbetshistorik och yrkeskvalifikationer om du ansöker om ett jobb hos oss

NEJ

J. Utbildningsinformation
Studentregister och kataloginformation

NEJ

K. Slutsatser från annan personlig information
Slutsatser dragna från någon av de insamlade personliga uppgifterna som anges ovan för att skapa en profil eller sammanfattning om till exempel en individs preferenser och egenskaper

NEJ

L. Känslig personlig information
NEJ


Vi kan också samla in annan personlig information utanför dessa kategorier genom tillfällen där du interagerar med oss personligen, online eller via telefon eller post i samband med:
 • Ta emot hjälp genom våra kundsupportkanaler;
 • Deltagande i kundundersökningar eller tävlingar; och
 • Underlättande i leveransen av våra tjänster och för att svara på dina förfrågningar.
Hur använder och delar vi dina personuppgifter?

Mer information om vår datainsamling och delningspraxis finns i detta sekretessmeddelande.

Du kan kontakta oss via e-post på support@recut.in, genom att besöka https://recut.in/contact-us, eller genom att hänvisa till kontaktuppgifterna längst ner i detta dokument.

Om du använder en auktoriserad agent för att utöva din rätt att välja bort vi kan avslå en begäran om auktoriserad agenten lämnar inte in bevis på att de har varit giltiga auktoriserad att agera å dina vägnar.

Kommer din information att delas med någon annan?

Vi kan komma att avslöja din personliga information med våra tjänsteleverantörer i enlighet med ett skriftligt avtal mellan oss och varje tjänsteleverantör. Varje tjänsteleverantör är en vinstdrivande enhet som behandlar informationen för vår räkning, i enlighet med samma strikta integritetsskyddskrav som CCPA:s mandat.

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för våra egna affärsändamål, såsom för att genomföra intern forskning för teknisk utveckling och demonstration. Detta anses inte vara "försäljning" av din personliga information.

Recut URL Shortener har inte avslöjat, sålt eller delat någon personlig information till tredje part för ett affärs- eller kommersiellt syfte under de senaste tolv (12) månaderna. Recut URL Shortener kommer inte att sälja eller dela personlig information i framtiden som tillhör webbplatsens besökare, användare och andra konsumenter.

Dina rättigheter med avseende på dina personuppgifter

Rätt att begära radering av uppgifterna — Begäran om radering

Du kan begära radering av dina personuppgifter. Om du ber oss att radera din personliga information kommer vi att respektera din begäran och radera din personliga information, med förbehåll för vissa undantag enligt lag, såsom (men inte begränsat till) utövandet av en annan konsument av hans eller hennes yttrandefrihet , våra efterlevnadskrav som är ett resultat av en rättslig skyldighet, eller all behandling som kan krävas för att skydda mot olaglig verksamhet.

Rätt att bli informerad — Begäran om att få veta

Beroende på omständigheterna har du rätt att veta:
 • huruvida vi samlar in och använder din personliga information;
 • kategorierna av personlig information som vi samlar in;
 • de ändamål för vilka den insamlade personinformationen används;
 • om vi säljer eller delar personlig information till tredje part;
 • kategorierna av personlig information som vi sålt, delat eller avslöjat för affärsändamål;
 • kategorierna av tredje parter till vilka den personliga informationen såldes, delades eller avslöjades för affärsändamål;
 • det affärsmässiga eller kommersiella syftet med att samla in, sälja eller dela personlig information; och
 • de specifika delar av personlig information som vi samlat in om dig.
I enlighet med tillämplig lag är vi inte skyldiga att tillhandahålla eller radera konsumentinformation som avidentifieras som svar på en konsumentförfrågan eller att omidentifiera individuella uppgifter för att verifiera en konsumentförfrågan.

Rätt till icke-diskriminering för utövandet av en konsuments integritetsrättigheter

Vi kommer inte att diskriminera dig om du utövar dina integritetsrättigheter.

Rätt att begränsa användning och avslöjande av känslig personlig information

Vi behandlar inte konsumenternas känsliga personuppgifter.

Verifieringsprocess

När vi tar emot din begäran måste vi verifiera din identitet för att fastställa att du är samma person som vi har informationen om i vårt system. Dessa verifieringsinsatser kräver att vi ber dig att tillhandahålla information så att vi kan matcha den med information som du tidigare har gett oss. Till exempel, beroende på vilken typ av begäran du skickar, kan vi be dig att tillhandahålla viss information så att vi kan matcha informationen du tillhandahåller med den information som vi redan har registrerat, eller så kan vi kontakta dig via en kommunikationsmetod (t.ex., telefon eller e-post) som du tidigare har lämnat till oss. Vi kan också använda andra verifieringsmetoder efter omständigheterna.

Vi kommer endast att använda personlig information som tillhandahålls i din begäran för att verifiera din identitet eller behörighet att göra begäran. I den mån det är möjligt kommer vi att undvika att begära ytterligare information från dig i verifieringssyfte. Men om vi inte kan verifiera din identitet från den information som redan finns hos oss, kan vi begära att du tillhandahåller ytterligare information i syfte att verifiera din identitet och för säkerhets- eller bedrägeriförebyggande syften. Vi kommer att radera sådan ytterligare tillhandahållen information så snart vi avslutat verifieringen av dig.

Andra integritetsrättigheter
 • Du kan invända mot behandlingen av dina personuppgifter.
 • Du kan begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga eller inte längre relevanta, eller begära att få begränsa behandlingen av informationen.
 • Du kan utse en auktoriserad agent för att göra en begäran enligt CCPA å dina vägnar. Vi kan avslå en begäran från en auktoriserad agent som inte lämnar in bevis på att de har varit giltiga auktoriserad att agera å dina vägnar i enlighet med CCPA.
 • Du kan begära att välja bort framtida försäljning eller delning av din personliga information till tredje part. Efter att ha tagit emot en begäran om att inte välja bort, kommer vi att agera på begäran så snart som möjligt, men senast femton (15) dagar från det datum då begäran skickades.
För att utöva dessa rättigheter kan du kontakta oss via e-post på support@recut.in, genom att besöka https://recut.in/contact-us, eller genom att hänvisa till kontaktuppgifterna längst ner i detta dokument. Om du har ett klagomål på hur vi hanterar dina uppgifter vill vi gärna höra från dig.

11. HAR INNEHÅLLARE I VIRGINIA SÄRSKILDA SEKRETESSRÄTTIGHETER?

Kortfattat: Ja, om du är bosatt i Virginia kan du beviljas specifika rättigheter angående tillgång till och användning av din personliga information.

Virginia CDPA Sekretessmeddelande

Enligt Virginia Consumer Data Protection Act (CDPA):

"Konsument" betyder en fysisk person som är bosatt i samväldet som endast agerar i en enskild eller hushållssammanhang. Det omfattar inte en fysisk person som agerar i ett kommersiellt eller anställningssammanhang.

"Personlig information" betyder all information som är kopplad till eller rimligen kan länkas till en identifierad eller identifierbar fysisk person. "Personlig information" omfattar inte avidentifierade uppgifter eller allmänt tillgänglig information.

"Försäljning av personuppgifter" innebär utbyte av personuppgifter för ekonomiskt vederlag.

Om denna definition "konsument" gäller dig måste vi följa vissa rättigheter och skyldigheter gällande dina personuppgifter.

Den information vi samlar in, använder och avslöjar om dig kommer att variera beroende på hur du interagerar med Recut URL Shortener och våra tjänster. För att veta mer, besök följande länkar:
Dina rättigheter med avseende på dina personuppgifter
 • Rätt att få information om huruvida vi behandlar dina personuppgifter eller inte
 • Rätt att få tillgång till dina personuppgifter
 • Rätt att korrigera felaktigheter i dina personuppgifter
 • Rätt att begära radering av dina personuppgifter
 • Rätt att få en kopia av de personuppgifter du tidigare delat med oss
 • Rätt att välja bort behandlingen av dina personuppgifter om de används för riktad reklam, försäljning av personuppgifter eller profilering för att främja beslut som ger rättsliga eller liknande betydande effekter ("profilering")
Recut URL Shortener har inte sålt några personuppgifter till tredje part för affärs- eller kommersiella ändamål. Recut URL Shortener kommer inte att sälja personuppgifter i framtiden som tillhör webbplatsens besökare, användare och andra konsumenter.

Utöva dina rättigheter enligt Virginia CDPA

Mer information om vår datainsamling och delningspraxis finns i detta sekretessmeddelande.

Du kan kontakta oss via e-post på support@recut.in, genom att besöka https://recut.in/contact, eller genom att hänvisa till kontaktuppgifterna längst ner i detta dokument.

Om du använder en auktoriserad agent för att utöva dina rättigheter, kan vi avslå en begäran om auktoriserad agenten lämnar inte in bevis på att de har varit giltiga auktoriserad att agera å dina vägnar.

Verifieringsprocess

Vi kan begära att du tillhandahåller ytterligare information som rimligen är nödvändig för att verifiera dig och din konsuments begäran. Om du skickar in begäran via en auktoriserad agent kan vi behöva samla in ytterligare information för att verifiera din identitet innan vi behandlar din begäran.

När vi tar emot din förfrågan kommer vi att svara utan onödigt dröjsmål, men i alla fall inom fyrtiofem (45) dagar efter mottagandet. Svarstiden kan förlängas en gång med fyrtiofem (45) ytterligare dagar när det är rimligt nödvändigt. Vi kommer att informera dig om en sådan förlängning inom den första svarsperioden på 45 dagar, tillsammans med anledningen till förlängningen.

Rätt att överklaga

Om vi avböjer att vidta åtgärder angående din begäran kommer vi att informera dig om vårt beslut och skälen bakom det. Om du vill överklaga vårt beslut, vänligen maila oss på support@recut.in. Inom sextio (60) dagar efter mottagandet av ett överklagande kommer vi att informera dig skriftligen om alla åtgärder som vidtagits eller inte vidtagits som svar på överklagandet, inklusive en skriftlig förklaring av skälen till besluten. Om ditt överklagande avslås kan du kontakta Attorney General att lämna in ett klagomål.

12. GÖR VI UPPDATERINGAR AV DETTA MEDDELANDE?

Kortfattat: Ja, vi kommer att uppdatera detta meddelande vid behov för att följa relevanta lagar.

Vi kan uppdatera detta sekretessmeddelande då och då. Den uppdaterade versionen kommer att indikeras av en uppdaterad "Reviderad" datum och den uppdaterade versionen kommer att träda i kraft så snart den är tillgänglig. Om vi gör väsentliga ändringar i detta integritetsmeddelande kan vi meddela dig antingen genom att lägga upp ett meddelande om sådana ändringar på framträdande plats eller genom att direkt skicka ett meddelande till dig. Vi uppmuntrar dig att läsa detta sekretessmeddelande ofta för att bli informerad om hur vi skyddar din information.

13. HUR KAN DU KONTAKTA OSS OM DETTA MEDDELANDE?

Om du har frågor eller kommentarer om detta meddelande kan du mejla oss på support@recut.in eller kontakta oss per post på:

Recut URL Shortener
__________
__________
Indien

14. HUR KAN DU GRANSKA, UPPDATERA ELLER RADERA DATA VI SAMLAR IN FRÅN DIG?

Baserat på gällande lagar i ditt land kan du ha rätt att begära tillgång till den personliga information vi samlar in från dig, ändra den informationen eller radera den. För att begära att granska, uppdatera eller radera din personliga information, vänligen besök: https://recut.in/contact.

Håll dig uppdaterad

Prenumerationsformulär (#5)
skära om
Recut

Gratis URL-förkortare för att skapa perfekta webbadresser för ditt företag. Recut URL Shortener hjälper dig att skapa och dela varumärkeslänkar med dina egna anpassade domäner i stor skala.

Produkt

Mastodont

© 2024 Recut URL Shortener. Alla rättigheter förbehållna.